รับ Race Pack

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561

ณ ห้างยงสงวน

จ.อุบลราชธานี

หลักฐานสำหรับการรับ Race Pack

ซื้อผ่านทาง Online

  1. แสดง E-mail ยืนยันการชำระเงิน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต

ซื้อที่ศูนย์อำนวยการยงสงวนและชมรมวิ่งนครอุบล

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต + เอกสารใบรับเงินชั่วคราว

มารับได้ตามวันและเวลาดังนี้

  1. วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-20.00 น. ณ ห้างยงสงวน จ. อุบลราชธานี
  2. วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ห้างยงสงวน จ. อุบลราชธานี

หมายเหตุ :

ในกรณีรับแทนผู้อื่น ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต
พร้อม แสดง E-mail ยืนยันการชำระเงิน หรือเอกสารใบรับเงินชั่วคราว